It is Good to give thanks to God
Philippians 4: 6

Today we are going to look at a number of scriptures dealing with “thanksgiving or giving thanks” so we can understand the importance of this subject in the life of the believer. The independence day of our nation we pause for a while to give thanks. But for us Christian, everyday should be a day of giving thanks to God.  Phil. 4:6


Dito’y Sinasabi ng Holy Spirit sa pamamagitan ni apostol Pablo, “Let your request be made know to God with “Thanksgiving”. Ito po ay isang completong recado ng pagdarasal. Tulad ng pagluluto pag kulang ang recado mo hindi mo makukuha ang tamang lasa na gusto mo. Similarly, many people make request to God, they pray and supplicate, begging for favors of God- but they leave out thanksgiving, so their prayers don’t work.

 Phil. 4:6 says Do not be anxious about anything.” It says here, we’re not supposed to worry about anything, eh ano ang dapat natin gawin. The next part of the verse says “but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving present your request to God. Sinasabi po ditto sa lahat ng bagay maliit o malaking bagay sa ating buhay that we are tempted to worry about. We supposed to present our request to God with thanksgiving. Ang dapat po nating gawin ay lumapit sa Diyos na may pagpapasalamat. Kadalasan po ditto tayo nagkukulang sa pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos sa mga bagay na hinihiling natin sa Kanya. Kaya even we obey God to cast our cares and anxieties over the Lord. (1 Peter 5:7) we can still miss it in our praying if we’re not mixing thanksgiving with it.

Psalms 100:4– Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise; give thanks to him and praise his name. 

Pag tayo po ay pumapasok sa templo o sa presensiya ng Diyos dapat po ang lahat ng mga alalahanin sa buhay ay kinakalimotan natin. We’re to turn loose of all and enter into His presence with thanksgiving and praise.

 I can remember entering into God’s presence with thanksgiving and praise. I intended to go to him with a petition and request. As I praised God, natatapos po ako sa puro pasasalamat at pag pupuri sa Panginoon. I didn’t even turn in any of my request, because I got the answers while I was thanking God. I believed that’s why the Holy Spirit said in Philippians 4:6 “Mix thanksgiving with your praying.

 Noong maliliit pa ang aking mga anak pag masama ang kanilang pakiramdam tawag sila sa akin and said Dad pray for me. I didn’t pray for the situation of my daughter that she was sick. Because He is who he says He is. He is the creator. He’s my Father. I thanked him for the privilege of prayer and thanked him that Jesus took my daughter’s infirmities and bare her sicknesses (Mat. 8:17

 At ang ingredient po ng pasasalamat sa Diyos pag tayo po ay nanalangin ang madalas na makaligtaan natin. When I praised God the sickness of my daughter left. Huag po tayong magkamali because 1 Thessalonians 5:18 says – “ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Cristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagakat yaon ang ibig ng Diyos.” Hindi po ibig sabihin nito na magpasalamat tayo sa Diyos dahil ang anak natin ay may sakit. Kundi magpasalamat tayo sa Diyos sa situwasyon because it’s another opportunity to exercise faith and receive healing and blessing from Him. 

 God does not make our children sick - the devil does that (John 10:10). In fact, we can see in the Bible that Jesus was rebuking sicknesses. Well, God would not rebuke himself.

Psalms 50:14offer unto God thanksgiving; and pay thy vows unto the most High.

Psalms 95:2Let us come before his pence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms. God is pleased with our thanksgiving and praise. It is his will that we come before him with offering of thanksgiving. Another scripture in Psalms says, “Let everything that has breath praise the Lord  ….  (Ps. 150:6) so, that means all of us. Every thing that has breath includes every one of us. As long as we’re breathing that verse is talking about us.

Philippians 4:6 says that we’re supposed to pray or make request with thanksgiving. What are the results of praying with thanksgiving? Lets look at the next verse Philippians 4:7and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Thanks God for his peace! When you pray with thanksgiving according to Phil.4:6 the peace of God will keep both your (spirit) heart and your emotion (your mind). Pansinin po natin na ang kapayapaan ito is not an unconditional promise, the condition to receive this peace are detailed in Phil. 4:6. so it means that you will not have peace in your heart and mind without first putting into practice verse 6 that says – Do not be anxious  about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. Lets look v7which passeth all understanding.” In other words, it’s a peace you can’t understand. Our intellect (Pag-iisip) can’t comprehend (maintindihan) that supernatural peace. At kadalasan hindi ito maunawaan ng mga tao kahit ng mga Kristiyano. But if we practiced the word. Alisin po natin ang pag-aalala at mga kabalisahan ng ating buhay. Let us pray and made your request know to God with thanksgving. And now his peace is permeating (lalaganap o tatagos) your heart and mind. Even in the midst of a test and trial, you can be full of joy, because you are not fretting or having any anxiety about it. You cast all your care over on the Lord and He is carrying your load. And you will be carefree! God is working on your problem – even while you’re asleep.

So go to sleep full of joy. Go to sleep every night and wake up every morning giving thanks and praise to God. You will be pleasing him and reaping great benefits as you do..

 

By: Rev. Alexander L. Sarmiento
Ichihara Shalom Church
Filipino Christian Fellowship
December 3, 2006
.


Ang Pagdalo sa Panambahan

Ang isa sa pinakamahalagang tungkulin ng isang tunay na kristiyano ay ang matapat na pagdalosa pananambahan.

Ang kahahalagahan ng pagdalo sa pananambahan.
A. Ang halimbawa ng matandang Tipan ay hindi matatawaran, maging ang hayop ay pinatitigil kung araw ng sabbath.(Exodus 20:10).
B. ang pagsira ng kautusan tungkol sa Sabbath ay pinarurusahan. (Bilang 15: 32-36).
C. Ang pagsamba ng mga Kristiyano ay ipinag utos na huagpababayaan. Ang utos ay dumalo at mag aralan sa isat isa. (Heb. 10:25)

Ang tamang araw ng pannambahan
A. ang araw ng Sabado ay ibinigay ng Dios na kautusan na ipangilin ng mga Israelita at mga mananampalataya sa Matandang tipan.    (Exodo 20:10; 34:21; Mga Bilang 15:32-38.).
B. Ang araw ng Sabado ay tanda ng Diyos sa mga Israelita lamang. (Exodo 31:13;31:17)
C. ang kautusan ay lilipas kapag ito ay natupag (Mateo 5:17, 18; Lukas 21:32)
D. Ang kautusan ay hanggang kay Juan lamang. (Lukas 16:17)
E. Ang kautusan sa Matandang Tipan ay tinupad ng Panginoong HesuKristo. Samakatuwid, si Kristo ang kapupunan ng Kautusan. (Galicia 4:4-5, Efeso 2:15; Colosas 2:16; Mateo 5:17)
F. Magmula sa Batang Tipan, ang ibinigay ng Diyos na araw ng pagtitipon at araw ng pagsamba ng mga mananampalataya ay araw ng linggo o unang araw ng sanlinggo. (Mga Gawa 20:7)
(1 Cor. 16:2)
G. Ang Sabbath ay kailan man ay hindi naging araw ng pagsamba ng mga Kristiyano sa Bagong Tipan. Kailan man ito ay hindi ipinag utos sa mga mananampalataya. (Gawa 15:24)

Ang dapat gawin ng tunay na mananampalataya
A. Dapat tayong dumalo sa pananambahan ng buong katapatan (Heb. 10:25)
B. Ang mga tunay na mananampalataya ay hindi lamang dpat dumalo kung hindi dapat maging maaga at hindi huli. (Mga Awit 63:1)
C. Ang tunay na mananampalataya ay dapat lamang pumalya sa pagdalo kung sa palagay niya at sa gabay ng Banal na Espiritu, ang kanyang hindi pagdalo ay makakaluwalhati sa Diyos.
(1 Cor. 10:31; Colosa 3:17)

Pagwawakas:
Ang pagdalo sa mga pagsamba ay tanda ng isang tunay na Kristiyano. (Mat. 7:20). Ang hindi pagdalo ay maihahalintulad sa isang pulubi na matapos mapagkalooban ng isang naglilimos ng anim na piso sa 7 pisong pera niya ay hinarang pa ito at pinatay ng pulubi upang kuni ang natitira nitong piso sa bulsa. Gayon din naman ng tao ay pinagkalooban ng Diyos ng anim na ara upang gawinang lahat ng kanyang ibig ngunit kinukuha pa ng tao ang tanging araw na nalalabi sa Diyos ukol sa pagsamba sa Kanya, ang araw ng Linggo.

 

By: Rev. Alexander L. Sarmiento
Ichihara Shalom Church
Filipino Christian Fellowship
 

[BIBLE]